Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
e-shopu http://erpkonzultant.cz

1. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele e-shopu
erpkonzultant.cz, se sídlem Ruská 12, Prostějov, 79604, identifikační číslo:
88623211, zapsaného v živnostenském rejsříku, (dále jen „prodávající“),
upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo
na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím
a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím
internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím
provozován na internetové adrese http://erpkonzultant.cz, a to
prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1. 2 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při
využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese
http://erpkonzultant.cz (dále jen „webová stránka“) a další související
právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má
v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci
své podnikatelské činnosti.
1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.
1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze
uzavřít v českém jazyce.
1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.
2. Uživatelský účet
2. 1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující
přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní
může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V
případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět
objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen
uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je
kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené
kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím
považovány za správné.
2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
2.4 Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k
přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese
odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
2.5 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.6 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující
svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující
poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.7 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a
to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
osob.
3. Uzavření kupní smlouvy
3.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k
prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného
zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících
poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po
dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není
omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných
podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu
jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto
zboží.
3.2 Webové rozhraní obchodu neobsahuje také informace o nákladech spojených s
balením a dodáním zboží. Zboží je dostupné po vyřízení objednávky ke stažení.
3.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
nákupního košíku webového rozhraní obchodu) a
způsobu úhrady kupní ceny zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a
měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost
kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
3.5 Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit
objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za
správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu
potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího
uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa
kupujícího“).
3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství
zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky
(například písemně či telefonicky).
3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to
na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a
to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu
(včetně obchodních podmínek).
3.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání
kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků
na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové
připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
4. Cena zboží a Platební podmínky
4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
– bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány PayPal;
4.2 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 30 dnů od uzavření
kupní smlouvy.
4.3 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby
je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné
částky na účet prodávajícího.
4. 4 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k
dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny
ještě před odesláním zboží kupujícímu.
4. 5 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.
4. 6 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými
právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě
kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně
z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po
uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu
kupujícího.
5. Odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku,
nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno
podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží,
které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně
smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu,
které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a
od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového
programu, pokud porušil jejich původní obal.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný
případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s
ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy
odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že
předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží
tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy
musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě na adresu
elektronické pošty prodávajícího info@erpkonzultant.cz.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní
smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14)
dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní
smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i
v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní
cestou.
5.3 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí
prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je
prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění
poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s
tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté
peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže,
že zboží prodávajícímu odeslal.
5.4 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.5 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn
kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím.
5.6 V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného
odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
6. Přeprava a dodání zboží
6.1. Zboží je doručováno elektronicky formou odkazu, který má Kupují dostupný
prostřednictvím svého Zákaznického účtu.
6.2 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně
nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit
náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným
způsobem doručení.
6.3 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky
prodávajícího.
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až
1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má
takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující
očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží
prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na
opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu
odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí
kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že
zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady,
která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho
provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného
zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za
vady může upravit reklamační řád prodávajícího.adrese info@erpkonzultant.cz.
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve
smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná
Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:
000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro
ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu
mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů.
8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je
poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a
příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále
společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro
účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení
uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním
osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních
sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle
tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní
smlouvy.
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci,
ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní
obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu
informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí
osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní
údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen
o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel
(čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména
jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý
stav.
9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu
prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí
informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím,
službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále
souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu
kupujícího.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že
je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní
smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího,
může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)
prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou
dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo
se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož
smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo
neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.
12.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Ruská 12, Prostějov,
79601, adresa elektronické pošty info@erpkonzultant.cz.

V Prostějově dne 31. 5. 2016